Παραγωγή βιοαερίου από υπολείμματα φρούτων

Please click on the links below with the right button of your mouse and then click “Save File”.

 

Document for students:

fruitwaste

Power-Point for teachers:

fruit waste